Skip to main content

Người sử dụng có cần phải cài đặt phần mềm gì để sử dụng Vtranet?

Bạn chỉ cần cài đặt một trình duyệt internet bất kỳ. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích khách hàng sử dụng trình duyệt Chrome của Google vì đây là trình duyệt có tốc độ nhanh và rất dễ sử dụng.