Skip to main content

Tôi có phải mua phần mềm mới nếu mô hình của công ty chúng tôi thay đổi ?

Không. Vtranet được thiết kế với kiến trúc mở để có thể thích nghi với các nghiệp vụ và quy trình khác nhau. Khi mô hình kinh doanh của công ty bạn thay đổi, chỉ cần ký hợp đồng bổ sung cho riêng các chức năng bị thay đổi.