Skip to main content

Tôi phải liên hệ với ai khi cần được hỗ trợ trong quá trình sử dụng Vtranet ?

Vinno có bộ phận hỗ trợ khách hàng 24/7. Bạn có thể gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các cách sau:
  • Hỗ trợ qua điện thoại (đối với các trường hợp khẩn cấp): (04) 6684 3788.
  • Hỗ trợ qua email hotro@vinno.vn.
  • Hỗ trợ qua website www.hotro24.com.