Skip to main content

Công ty cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng: 

Công ty cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam

Địa chỉ: 

59 - Đỗ Quang - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 

(84-4) 35 146 876

Website: 

http://nhanam.vn
Thông tin dự án

Nhận xét: 

Quy mô: 30-50 người dùng

Lĩnh vực: 

In ấn - Xuất bản

Địa điểm triển khai: 

Hà Nội

Chức năng triển khai

Phần mềm quản lý công việc
Phần mềm quản lý tài liệu ISO

Chức năng theo yêu cầu

Quản lý kế hoạch xuất bản/tái xuất bản, Quản lý Kế hoạch mua bản quyền sách