Skip to main content

Công ty CP xăng dầu Bắc Thái

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng: 

Công ty CP xăng dầu Bắc Thái

Địa chỉ: 

Lương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái nguyên

Điện thoại: 

0280.3845.118

Website: 

www.xangdaubacthai.vn
Thông tin dự án

Địa điểm triển khai: 

Thái Nguyên

Quy mô triển khai: 

50 người sử dụng.

Chức năng triển khai

Phần mềm quản lý công việc
Phần mềm quản lý khách hàng
Phần mềm quản lý tài liệu ISO
Phần mềm quản lý nhân sự