Skip to main content

Nhà xuất bản Kim Đồng

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng: 

Nhà xuất bản Kim Đồng

Địa chỉ: 

55 Qung Trung - Hà Nội

Điện thoại: 

844 3 9434730

Website: 

www.nxbkimdong.com.vn
Thông tin dự án

Lĩnh vực: 

Cơ quan nhà nước

Lĩnh vực: 

Nhà xuất bản

Địa điểm triển khai: 

Hà Nội

Quy mô triển khai: 

200 nhân viên, 3 văn phòng và các cửa hàng trên toàn quốc

Chức năng triển khai

Phần mềm quản lý công việc
Phần mềm quản lý dự án
Phần mềm quản lý khách hàng
Phần mềm quản lý tài liệu ISO
Phần mềm quản lý nhân sự

Chức năng theo yêu cầu

Bình luận/Album ảnh - Bình chọn/Thăm dò